תקנות סדר הדין בביהמ"ש
פקודת בזיון בית משפט
חוק החברות
פקודת השותפויות
חוק העמותות
חוק איסור לשון הרע
חוק החוזים
חוק החוזים האחידים
חוק חוזה הביטוח
חוק השליחות
חוק יחסי-ממון בין בני-זוג
חוק פיצויי-פיטורים
פקודת זכות יוצרים
חוק האפוטרופוס הכללי
חוק ההוצאה לפועל
חוק המקרקעין
תקנות מיסוי מקרקעין

חקיקה

תקנות סדר הדין בביהמ"ש

תקנות סדר הדין בביהמ"ש תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק,
התשמ"ד-1984 1


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 46 ו-47 לחוק בתי המשפט, התשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:

עתירת צו על תנאי
1.    בקשה לצו על תנאי תוגש לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בדרך עתירה.

תכנה וצורתה של עתירה (תיקון התשמ"ו)
2.    העתירה תפרט את פרטיו האישיים של העותר ואת הנימוקים, שבעובדה ושבחוק, שעליהם היא מתבססת, ותהא ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת וכתובה על צד אחד של הגליון עם שוליים של חמישה סנטימטרים לפחות.

מען להמצאה לעותר
3.    העותר יציין בעתירה מען להמצאה בתחומה של המדינה; מסירה למען זה תהיה המצאה כדין.

עתירה תאומת בתצהיר
4.    כל עתירה תהא נתמכת בתצהיר לפי טופס 2 שבתוספת והוא יצורף אל העתירה או יירשם בסופה; על עובדות שהן בתחום ידיעתו האישית של העותר יצהיר שהן נכונות, ועל עובדות אחרות יצהיר שהן נכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו.

שמיעת העותר (תיקון התשמ"ח)
5.    העתירה תובא לפני שופט של בית המשפט העליון והוא רשאי ליתן את הצו או להורות על הזמנת העותר לפניו או להעביר את העתירה להרכב של שלושה;
הועברה העתירה להרכב של שלושה, רשאי ההרכב ליתן את הצו או להורות על הזמנת העותר לפניו, ואם היה סבור שהעתירה אינה מראה על פניה עילה רשאי הוא לדחותה על יסוד האמור בה, ללא הזמנת העותר; הורה השופט על שמיעת העותר יקבע הרשם יום ושעה לדיון.

הוצאות בעתירת סרק
6.    דחה בית המשפט את העתירה ללא הזמנת המשיב, רשאי הוא להטיל על העותר הוצאות לטובת המדינה בשיעור שימצא לנכון או להורות לרשם לעשות כן.

הדיון בעתירה (תיקונים: התשמ"ח, התשנ"א)
7.    (א)    הדיון בעתירה יכול שיהיה על פי צד אחד.
(ב)    בית המשפט רשאי להזמין את המשיב לדיון בעתירה אם הוא סבור כי יהיה בכך כדי לסייע לבירורה היעיל והנכון; היה המשיב אדם שהיועץ המשפטי לממשלה רשאי לייצגו לפני בית המשפט לפי כל דין - יוזמן היועץ המשפטי לממשלה לדיון בעתירה.
(ב1)    משיב שהוזמן לדיון יגיש לבית המשפט תגובה בכתב לעתירה בשלושה עותקים עבור בית המשפט, וימציא עותק מתגובתו, במישרין, לכל אחד מבעלי הדין, שלושה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.
(ב2)    בעל דין לא יגיש תשובה לתגובת המשיב אלא ברשות בית המשפט.
(ג)    הוזמן המשיב כאמור בתקנת משנה (ב), רשאי בית המשפט, בהסכמת המשיב, לדון ולהחליט בעתירה כאילו כבר ניתן הצו על תנאי.

צו על תנאי והמצאה (תיקון התשנ"א)
8.    נתן בית המשפט צו על תנאי או צו ביניים, ימציא העותר, מיד, לבית המשפט מספר מספיק של עותקי העתירה ושל התצהירים התומכים אותה, על מצורפיה, והם יומצאו עם הצו למשיב ולכל אדם שבית המשפט או הרשם הורה עליו על ידי פקיד בית המשפט או על ידי מי שבית המשפט או הרשם הורה.

המצאת כתבי בי-דין (תיקון התשנ"א)
8א.    בכל עת שלאחר הגשת העתירה, בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בי-דין ימציא, בו ביום, עותק ממנו על מצורפיו, במישרין, לכל אחד מבעלי הדין; היו בעלי דין אחדים מיוצגים בידי עורך דין אחד, די בהמצאת עותק אחד בשביל כל בעלי הדין המיוצגים כאמור.

תצהיר תשובה לצו-על-תנאי (תיקון התשנ"א)
9.    (א)    רצה המשיב להתנגד לעשיית הצו-על-תנאי לצו מוחלט, יגיש לבית המשפט - תוך שמונה ימים לאחר שהומצא לו הצו או תוך זמן פחות או יותר מזה כפי שיורה בית המשפט או הרשם - תצהיר תשובה לצו-על-תנאי לפי טופס 3 שבתוספת.
(ב)    המשיב ימציא עותק של תצהיר התשובה שהגיש, על מצורפיו, לכל אחד מבעלי הדין.
(ג)    בית המשפט או הרשם רשאי להורות, אף במעמד צד אחד בלבד, על הארכת המועד להגשת תצהיר תשובה.
(ד)    משיב שלא הגיש ולא המציא תצהיר כאמור אין שומעים טענותיו בדבר התנגדותו אלא אם כן הורה בית המשפט הוראה אחרת.
(ה)    בעל דין לא יגיש שום תצהיר נוסף אלא ברשות בית המשפט.

מען להמצאה למשיב
10.    משיב שהגיש תצהיר תשובה יציין בו מען להמצאה בתחומה של המדינה ומסירה למען זה תהיה המצאה כדין.

דרישת פרטים נוספים
11.    העותר והמשיב רשאים לדרוש מבעל דינם, במכתב בדואר רשום, פרטים נוספים ומפורטים יותר לנימוקים, שבעובדה או שבחוק, שפורשו בעתירה או בתצהיר התשובה, הכל לפי הענין.

בקשה למתן פרטים נוספים
12.    לא קיבל בעל דין פרטים נוספים שדרש תוך שבעה ימים מיום משלוח המכתב, או הפרטים שניתנו נראו לו בלתי מספיקים, רשאי הוא, תוך ארבעה עשר ימים מיום המצאת עותק מתצהיר התשובה לעותר, להגיש לבית המשפט או לרשם בקשה לצוות על מתן פרטים נוספים ובית המשפט או הרשם רשאי לצוות על מתן אותם פרטים נוספים שימצא לנכון ותוך המועד שיקבע; הודעה על בקשה שהוגשה כאמור תומצא לכל בעל דין.

תצהיר נוסף לענין פרטים נוספים
13.    בעל דין שניתנו לו פרטים נוספים, בין על פי בקשתו ובין על פי צו בית המשפט, יהיה רשאי להגיש, תוך שבעה ימים מהיום שבו הגיעו אליו הפרטים או תוך המועד שקבע בית המשפט או הרשם, תצהיר נוסף לענין העובדות הנובעות מאותם פרטים.

הוראות בית המשפט
14.    ראה בית המשפט או הרשם שאין הפלוגתה ברורה די הצורך כדי שיוכל בית המשפט לדון בה בנוחות, רשאי הוא להורות על ניסוח הפלוגתה, או כל הוראה אחרת שתיראה לו נחוצה לבירור הענין; הסכימו בעלי הדין לפני בית המשפט או הרשם על נוסח הפלוגתה תהיה היא הענין שעל בית המשפט להכריע בו.

תאריך הדיון
15.    תאריך הדיון ייקבע בידי הרשם, זולת אם פורש תאריך הדיון בצו-על-תנאי.

הגשת עיקרי טיעון (תיקון התשנ"א)
16.    (א)    כל צד יגיש את עיקרי טיעונו לבית המשפט בשלושה עותקים עבור בית המשפט וימציא, בו ביום, עותק מעיקרי טיעונו, במישרין, לכל אחד מבעלי הדין, שלושה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת.
(ב)    עיקרי טיעון יכללו בצורה תמציתית את טענותיו של כל צד בנקודות שהוא רשאי לטעון על פי הצו-על-תנאי וכן האסמכתאות שבדעתו להסתמך עליהן.
(ג)    ביום הקבוע לדיון יהיה כל צד רשאי לטעון בפני בית המשפט על סמך עיקרי הטיעון; רצה להוסיף טענה נוספת או להביא אסמכתא נוספת, יוכל לעשות זאת רק ברשות בית המשפט, אולם אם הגיש עיקרי טיעון אין צורך ברשות בית המשפט אם היו הטענה הנוספת או האסמכתא הנוספת תשובה לעיקרי הטיעון של הצד שכנגד.

סדר הטיעון
17.    בשעת הדיון יפתח המשיב ולעותר תהיה הזכות להשיב, ורשאי בית המשפט להרשות למשיב להשיב לטענות העותר.

רשות בעל דין לחקור את המצהיר
18.    (א)    בעל דין הרוצה לחקור את מי שהצהיר מטעם בעל הדין שכנגד, רשאי בית המשפט להתיר לו לעשות כן, אם ראה צורך בכך לשם עשיית צדק.
(ב)    בעל הדין הרוצה לחקור כאמור ימציא לבעל הדין שכנגד הודעה על כך, לא יאוחר מארבעה עשר ימים לאחר תום המועד להגשת תצהיר תשובה לצו-על-תנאי, או תוך הזמן שקבע לכך בית המשפט; לא בא המצהיר בהתאם להודעה, לא ישמש התצהיר שלו ראיה אלא ברשות בית המשפט.

צו-ביניים
19.    בית המשפט רשאי ליתן צווי ביניים, לבטלם ולשנותם, כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

תקופת פגרה לא תובא במנין (תיקון התשנ"ו)
19א.    תקופת פגרה של בית המשפט לא תובא במנין הימים שנקבעו בתקנות אלה או שנקבעו בידי בית המשפט או הרשם, אלא אם כן הורה בית המשפט או הרשם, לפי הענין, הוראה אחרת.

סמכות מיוחדת
20.    (א)    ראה בית המשפט שנסיבות הענין ומידת הצדק מחייבות שלא להשהות את הדיון בעתירה שלפניו, רשאי הוא לדון בה כאילו לא היו קיימות תקנות 12 עד 14.
(ב)    בכל ענין שלא נקבע בתקנות אלה רשאי בית המשפט, לפי שיקול דעתו, אם ראה צורך בכך לעשיית צדק, לנהוג כדרך שנוהגים במשפט לפני בית משפט מחוזי.
(ג)    האמור בתקנה 518 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יחול בשינויים המחוייבים בבית המשפט הגבוה לצדק.

הטפסים
21.    הצווים יהיו לפי הטפסים 4, 5, 6 שבתוספת והם נתונים לשימוש בתיאומים לנסיבות הענין.

החלת סדר הדין האזרחי (תיקונים: התשס"ו, התשע"א)
21א.2    הוראות תקנות 7ג, 215ה, 215ו, 472, 472א, 472ב, 497ג, 497ד ו–497ה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, יחולו בבית המשפט הגבוה לצדק, בשינויים המחויבים, לפי הענין.

תחילה
22.    תחילתן של תקנות אלה היא ביום א' באלול התשמ"ד (29 באוגוסט 1984).

ביטול
23.    תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשכ"ג-1963 - בטלות.
 (תיקון התשמ"ו)

תוספת

טופס 1
(תקנה 2)

עתירה
בבית המשפט העליון
היושב לדין כבית משפט גבוה לצדק
בירושלים
משפט מס' ______________________
____________________________ העותר
נגד
____________________________ המשיב
עתירה ל_____________________________
פרש את כל הפרטים הנוגעים לעותר, שמו, מספר זהותו ומען מגוריו (ואם הוא תאגיד - מספר רישומו ומען משרדו), מענו להמצאת כתבי בי-דין ושייכותו לנושא העתירה, את העובדות השייכות לענין, את תכליתה של העתירה ואת הנימוקים שעליהם היא מבוססת:
א.    אם היה הנושא בקשת צו לגוף ציבורי לעשות מעשה או לחדול ממעשה פלוני - יש לפרש העובדה שבקשת העותר מאת הגוף הנדון נדחתה או לא ניתנה, וכי נגרם לעותר או עלול להיגרם לו נזק על ידי כך, והעתירה תסתיים במשאלה ליתן צו המורה למשיב לעשות או לחדול, לפי הענין.
ב.    אם היה הנושא הביאס קורפוס - תסתיים העתירה בבקשה כי יוציא בית המשפט הזמנה אל ___________________________ להתייצב וליתן טעם, מדוע לא יביא את __________________________ העותר (או אדם אחר, לפי הענין) לפני בית המשפט ביום שייקבע לשם (פרש את המטרה) _______________ וכיוצא בזה - בשאר מקרים.
יום _______________________________            חתימה ____________________________________

טופס 2
(תקנה 4)

תצהיר העותר
(הכותרת כמו בטופס 1)
אני ___________________ מצהיר כי ההודעות שמסרתי בפסקאות __________________שבעתירתי הנ"ל הן נכונות (נכונות לפי מיטב ידיעתי ואמונתי).
חתימת המצהיר __________________________________
אני הח"מ ___________________ מאשר בזה כי ביום _________________ הופיע בפני _______________המוכר לי אישית/שזיהיתיו לפי ת"ז מס' ________________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ___________________________

טופס 3
(תקנה 9)

תצהיר המשיב
(הכותרת כמו בטופס 1)
אני _____________ מצהיר (לפרש בפסקאות את העובדות שעליהן מסתמך המשיב) ומבקש שהעתירה למתן צו על תנאי תידחה.
יום __________________________________        חתימת המצהיר ___________________________
אני הח"מ ______________________ מאשר בזה כי ביום ________________ הופיע בפני ___________________ המוכר לי אישית/שזיהיתיו לפי ת"ז מס' ______________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
חתימת מקבל התצהיר ____________________________

טופס 4
(תקנה 21)

צו על תנאי
(הכותרת כמו בטופס 1)
על יסוד עתירה זו שהובאה ביום ___________________ לפני בית משפט זה במעמד _______________________
העותר או עורך הדין שלו מצווה בית המשפט כי יצא מבית משפט זה צו על תנאי (או הזמנה) המכוון אל ___________________________ והדורש ממנו להתייצב וליתן טעם מדוע (לפרש את התכלית כנאמר בעתירה).
המשיב יגיש את תשובתו, אם רצונו בכך, תוך _____________ ימים מיום המצאת כתב זה, לבית המשפט ולבעלי הדין ישירות.
העתירה תידון בבית משפט זה ביום _____________________
ניתן היום ____________________________ חתימת רשם או מזכיר ראשי

 של בית המשפט העליון


טופס 5
(תקנה 21)

צו מוחלט
(הכותרת כמו בטופס 1)
הואיל וביום ________________________ הוגשה לבית משפט זה עתירה על ידי העותר הנ"ל כי יינתן צו המצווה על המשיב (לפרש בקצרה את תכלית העתירה).
והואיל ואתה ______________________ המשיב הנ"ל, נדרשת על ידי העותר (לפרש את הדרישה), ועל אף חובתך בענין זה, סירבת למלאה או התרשלת במילויה, על כן, לאחר שמיעת דברי __________________(העותר או מי שהתייצב מטעמו) ודברי _______________ (המשיב או מי שהתייצב מטעמו), מצווה בית משפט זה עליך למלא את חובתך (לפרש את החובה שיש למלא).
ניתן היום ________________________ בפקודת בית המשפט

 חתימת רשם או מזכיר ראשי

 של בית המשפט העליון


טופס 6
(תקנה 21)

צו מוחלט - הביאס קורפוס
(הכותרת כמו בטופס 1)
הואיל והוגשה עתירה לבית משפט זה על ידי העותר הנ"ל כי יינתן צו להביא לפני בית משפט זה את __________________________________ העותר (או אדם אחר, הכל לפי הענין) לשם (לפרט לשם מה) ולחכות לצו נוסף של בית המשפט,
על כן לאחר שמיעת דברי ______________________________ (העותר או מי שהתייצב מטעמו), ודברי ________________________________ (המשיב או מי שהתייצב מטעמו), מצווה בית משפט זה (לפרש בקצרה את הצו הניתן, כגון שפלוני ישוחרר מיד ממשמורתו של מפקח בית הסוהר).
ניתן היום _______________________________ בפקודת בית המשפט

 חתימת רשם או מזכיר ראשי של בית המשפט העליון

ג' בתמוז התשמ"ד (3 ביולי 1984)
משה נסים
שר המשפטים

---------------
1.    ק"ת 4685, התשמ"ד (12.8.1984), עמ' 2321.
תיקונים:
    ק"ת 4870, התשמ"ו (3.11.1985), עמ' 148;
    ק"ת 5108, התשמ"ח (19.5.1988), עמ' 822;
    ק"ת 5347, התשנ"א (17.4.1991), עמ' 799;
    ק"ת 5766, התשנ"ו (20.6.1996), עמ' 1324;
    ק"ת 6490, התשס"ו (14.6.2006), עמ' 837;
    ק"ת 6962, התשע"א (6.1.2011), עמ' 467.


2.    איזכור תקנה 497ה בתקנה 21א חל בתקופה שמיום 6.1.11 עד יום 15.1.13.


 
רון מיור, עורכי דין
ז'בוטינסקי 102 תל-אביב
  טל': 03-6093039   052-6556916
info@majorlaw.co.il
רון מיור, עורכי דין

סטודיו ורד נבון לול שיווק ברשת