תקנות סדר הדין בביהמ"ש
פקודת בזיון בית משפט
חוק החברות
פקודת השותפויות
חוק העמותות
חוק איסור לשון הרע
חוק החוזים
חוק החוזים האחידים
חוק חוזה הביטוח
חוק השליחות
חוק יחסי-ממון בין בני-זוג
חוק פיצויי-פיטורים
פקודת זכות יוצרים
חוק האפוטרופוס הכללי
חוק ההוצאה לפועל
חוק המקרקעין
תקנות מיסוי מקרקעין

חקיקה

פקודת זכות יוצרים

פקודת זכות יוצרים פקודת זכות יוצרים


חא"י, פרק כ"ה
פק' 16 לש' 1924
1.    (בוטל).

2.    (בוטל).
2א.    (בוטל).

3.    (בוטל).

3א.    (בוטל).

3ב.    בסעיפים 3ג עד 3ו –

    "זכות יוצרים" - כמשמעותה בסעיף 1(2) לחוק זכות יוצרים, 1911;
    "זכות מבצעים" - כמשמעותה בחוק זכויות מבצעים, תשמ"ד-1984;
    "חברות התמלוגים" - כל אחד מאלה:
(1)    תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות היוצרים;
(2)    תאגיד המייצג את מרבית בעלי זכויות המבצעים;
(3)    תאגיד המייצג את מרבית המפיקים הקוליים ותאגיד המייצג את מרבית המפיקים הויזואליים - במאוחד
שאושרו לענין חוק זה בידי שר החינוך התרבות והספורט;
    "טביעה" - שימור של יצירה בכל אמצעי המאפשר לראות, לשמוע או לשעתק את היצירה;
    "קלטת" - התקן שאין עליו טביעה ושניתן לטבוע בו טביעה קולית או טביעה ויזואלית, למעט התקן המיועד לשימוש במחשב;
    "שיעתוק" - העתק של טביעה או של חלקה המהותי.
3ג.    לא תהיה זו הפרה של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק יצירה על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתי שלא למטרות מסחריות.

3ד.    (א)    הממשלה תפצה את בעלי זכויות היוצרים ואת בעלי זכויות המבצעים על אבדן הכנסה ופגיעה בזכויות, הנגרמת להם בשל טביעה או שיעתוק על קלטות, לשם שימוש פרטי וביתי, לפי סעיף 3ג.
    (ב)    הממשלה תעביר לחברות התמלוגים, מדי שנה, סכום בשיעור 5% מהמחיר לצרכן, ללא מס ערך מוסף של סך כל הקלטות שנמכרו בישראל לשימוש פרטי וביתי בשנה שקדמה לשנה הנדונה.
    (ג)    הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יחולק בחלקים שווים בין שלוש חברות התמלוגים המנויות בסעיף 3ב בפסקאות (1), (2) ו-(3).
    (ד)    ועדה שתכלול את נציג שר האוצר, נציג שר המשפטים ונציג שר החינוך התרבות והספורט תקבע את הנתונים הדרושים לצורך קביעת הסכום כאמור.

3ה.    התעוררו חילוקי דעות לגבי חלוקת הגמול, יכריע בענין בית המשפט; לדיון בבית המשפט, יוזמנו, בדרך שתיקבע בתקנות, נציגי חברות התמלוגים, נציג משרד החינוך התרבות והספורט והיוצר או המבצע שלגבי גמולו התעוררו חילוקי הדעות, לפי הענין; החלטת בית המשפט תחייב את כל חברות התמלוגים ואת כל בעלי זכויות היוצרים והמבצעים, אף אם לא היו צד להליך בפני בית המשפט.

3ו.    (בוטל).

3ו1.    (בוטל).

3ז.    (בוטל).

4.    (בוטל).

4א.    (בוטל).

5.    (בוטל).

6.    (בוטל).

7.    (בוטל).

7א.    (פקע).
7ב.    (בוטל).

7ג.    (בוטל).

7ד.    (בוטל).

8.    (בוטל).

9.    (בוטל).

10.    (בוטל).

11.    (בוטל).

12.    (בוטל).

13.    (בוטל).

14.    (בוטל).

15.    (בוטל).

* פורסמה  HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/law_html/law55/hei-a25.pdf" חא"י, כרך א', עמ' (ע) 364, (א) 389.
תוקנה  HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0118.pdf" ס"ח תשי"ג מס' 118 מיום 12.2.1953 עמ' 38 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0139.pdf" ה"ח תשי"ג מס' 139 עמ' 18) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 4 לענין הוראות מעבר.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0525.pdf" ס"ח תשכ"ח מס' 525 מיום 4.4.1968 עמ' 57 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0690.pdf" ה"ח תשכ"ו מס' 690 עמ' 110) – תיקון מס' 2; תוקפו עד יום 31.3.1974 (תוקן  HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0633.pdf" ס"ח תשל"א מס' 633 מיום 5.8.1971 עמ' 165 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0927.pdf" ה"ח תשל"א מס' 927 עמ' 143) בסעיף 2 לתיקון מס' 3).
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0633.pdf" ס"ח תשל"א מס' 633 מיום 5.8.1971 עמ' 165 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0927.pdf" ה"ח תשל"א מס' 927 עמ' 143) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1029.pdf" ס"ח תשמ"א מס' 1029 מיום 28.5.1981 עמ' 300 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1517.pdf" ה"ח תשמ"א מס' 1517 עמ' 239) – תיקון מס' 4.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4737.pdf" ק"ת תשמ"ה מס' 4737 מיום 12.12.1984 עמ' 390 – צו תשמ"ה-1984.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-4909.pdf" ק"ת תשמ"ו מס' 4909 מיום 6.3.1986 עמ' 594 – צו תשמ"ו-1986.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1260.pdf" ס"ח תשמ"ח מס' 1260 מיום 27.7.1988 עמ' 171 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-1856.pdf" ה"ח תשמ"ח מס' 1856 עמ' 26) – תיקון מס' 5.
‏HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-5229.pdf"ק"ת תש"ן מס' 5229 מיום 23.11.1989 עמ' 70 – צו תש"ן-1989.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1583.pdf" ס"ח תשנ"ו מס' 1583 מיום 21.3.1996 עמ' 244 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2520.pdf" ה"ח תשנ"ו מס' 2520 עמ' 601) – תיקון מס' 6 בסעיף 1 לחוק זכויות יוצרים ומבצעים (קלטות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ו-1996.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1721.pdf" ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 44  ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-2819.pdf" ה"ח תשנ"ט מס' 2819 עמ' 525) – תיקון מס' 7 בסעיף 2 בחוק לתיקון דיני הקנין הרוחני (התאמה להוראות הסכם הטריפס), תש"ס-1999; תחילתו ביום 1.1.2000 ור' סעיף 12(א) לענין תחולה.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1867.pdf" ס"ח תשס"ג מס' 1867 מיום 3.11.2002 עמ' 4 ( HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-3093.pdf" ה"ח תשס"ב מס' 3093 עמ' 370) – תיקון מס' 8.
‏ HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2119.pdf" ס"ח תשס"ח מס' 2119 מיום 25.11.2007 עמ' 48ב ( HYPERLINK "http://web1.nevo.co.il/Law_word/law15/memshala-196.pdf" ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 196 עמ' 1116) – תיקון מס' 9 בסעיף 69 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו (ת"ט  HYPERLINK "http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/law-2122.pdf" ס"ח תשס"ח מס' 2122 מיום 27.12.2007 עמ' 82).
 לא פורסמה הודעה בדבר העברת סמכויות הנציב העליון לפי פקודה זו לידי כל שר מהשרים. לפיכך נשארה הסמכות לאשר תקנות בידי הממשלה כולה עפ"י סעיף 14(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

פקודת זכות יוצרים
נוסח מלא ומעודכן


פקודת זכות יוצרים
נוסח מלא ומעודכן


‏ PAGE  \* MERGEFORMAT 1
נבו הוצאה לאור בע"מ  nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי
‏ FILENAME \p  \* MERGEFORMAT D:\Yael\hakika\Revadim\130_003.doc

‏ PAGE  \* MERGEFORMAT 2
נבו הוצאה לאור בע"מ  nevo.co.il   המאגר המשפטי הישראלי
‏ FILENAME \p  \* MERGEFORMAT D:\Yael\hakika\Revadim\130_003.doc


(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

(תיקון מס' 7) ?תש"ס-1999

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

הגדרות
(תיקון מס' 6) תשנ"ו-1996

שימוש פרטי וביתי
(תיקון מס' 6) ?תשנ"ו-1996

תשלום לבעלי זכויות יוצרים ומבצעים
(תיקון מס' 6) ?תשנ"ו-1996

חלוקת הגמול
(תיקון מס' 6) ?תשנ"ו-1996

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007


(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 2)
תשכ"ח-1968

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) ?תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007

(תיקון מס' 9) תשס"ח-2007 
רון מיור, עורכי דין
ז'בוטינסקי 102 תל-אביב
  טל': 03-6093039   052-6556916
info@majorlaw.co.il
רון מיור, עורכי דין

סטודיו ורד נבון לול שיווק ברשת